A Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Alapszabálya

1.§ Általános rendelkezések

(1)  Az Egyesület neve: Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága (a továbbiakban: Egyesület)

Latinul: Societas Hungarica Medicorum Christianorum.

Angolul: Hungarian Christian Medical Fellowship.

Németül:Verein der Christlichen Ärtze in Ungarn.

(2)  Az Egyesület székhelye: 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út. 23.

(3)  Az Egyesület működése Magyarország egész területére kiterjed.

(4)  Az Egyesület bélyegzője: köriratban Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága, középen 1989. (alapításának éve) Az Egyesület hivatalos levelezésében használja a Keresztény Orvosok és Fogorvosok Nemzetközi Szervezetének (ICMDA) emblémáját H betűvel kiegészítve.

(5)  Az Egyesület önkormányzati alapon működő jogi személy, amely tevékenységét az Alkotmány keretei között a törvényesség betartásával, közhasznú magánszervezetként végzi.

(6)  Az Egyesület alapításának éve: 1989.

2.§ Az Egyesület céljai

(1)  Az Egyesület célja, hogy a Krisztusban hívő és Őt követni kívánó orvosokat, akik vallják az Apostoli Hitvallást, a Szentírás szellemében összefogja és segítse

a.)  sajátos orvosi hivatásuk teljesítésében, tudatosítva a tagok Krisztushoz tartozását függetlenül a felekezeti hovatartozástól, elmélyítve a tagok lelki életét, bátorítva őket a bizonyságtételre a mindennapi munkában;

b.)  embertársaink életének védelmében, testük, elméjük és lelkük betegségeinek megelőzésében és gyógyításában, fájdalmaik enyhítésében a legjobb szakmai felkészültséggel krisztusi szellemben;

c.)  az Isten akarata szerinti családi életre törekvésre a tagok egyéni életében és orvosi felvilágosító munkájukban, valamint az ifjúság nevelésében;

d.)  a betegek lelki gondozásának megteremtésére, beleértve a lelkészek és a lelki gondozók kórházi szolgálatát is;

e.)  elérni, hogy a magyarországi orvosoknak lelkiismereti szabadságuk legyen olyan egészségügyi tevékenység megtagadására, amely ellentétes meggyőződésükkel;

f.)   társadalmunk közös gondjainak megoldásában való aktív segítségnyújtásra a Szentírás szellemében.

(2)  Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. .

3.§ Az egyesület feladatai és tevékenysége    

(1) Az Egyesület közhasznú tevékenységei:

(1)   egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi-, rehabilitációs tevékenység,

Ezen közhasznú tevékenységet az egyesület a lakosság egészségügyi ellátása mint közfeladathoz kapcsolódóan végzi.

Az egészségügyi rendszer működtetése az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.tv.141.§.-a alapján állami feladat.

családsegítő-,

Ezen közhasznú tevékenységet az egyesület a rászorulók szociális ellátása mint közfeladathoz kapcsolódóan végzi.

A szociális ellátásról és szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. 2.§-a alapján a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata.

tudományos-, kutató-, nevelési- és oktatási-, képességfejlesztési- és ismeretterjesztési-,

Ezen közhasznú tevékenységet az egyesület  a közneveléshez mint                                    közfeladathoz kapcsolódóan végzi.

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC.tv. 2.§.(1). bekezdésében foglaltak alapján az Alaptörvényben foglalt ingyenes és kötelező alapfokú, ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása az érettségi megszerzéséig, illetve az első szakképzettség megszerzését biztosító első szakmai vizsga befejezéséig a magyar állam közszolgálati feladata.

gyermek- és ifjúságvédelemi-,

Ezen közhasznú tevékenységet az egyesület  a gyermekvédelemhez mint közfeladathoz kapcsolódóan végzi.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 14.§.(3). bekezdésében foglaltak alapján a gyermekvédelmi rendszer működtetése állami feladat.

Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.

(2)  Az Egyesület a fenti közhasznú tevékenységeket az alábbi területeken és tevékenységekkel végzi:

a.) tanulmányoz és megvitat orvostudományi, teológiai, orvosetikai problémákat, e tárgykörben előadásokat, konferenciákat szervez, ismeretterjesztést végez közhasznú tevékenységként;

b.)  együttműködik az orvostanhallgatókkal (ide értve a fogorvostan-hallgatókat és a gyógyszerészhallgatókat), gyógyszerészekkel, az egészségügy területén dolgozókkal és mindazokkal, akik az Egyesület céljaival egyetértenek;

c.)  kapcsolatot épít ki a hasonló célú belföldi és határokon túli társadalmi szervezetekkel;

d.)  jogszabály adta keretek között, közhasznú tevékenységként a szervezet céljait elősegítő időszaki kiadványokat, lapot jelentet meg;

e.) szakmailag támogatja az egyházak missziós tevékenységét;

f.)  széleskörű együttműködést valósít meg a Keresztény Orvosok és Fogorvosok Nemzetközi Szervezetével (ICMDA), annak tagszervezeteivel, elküldi képviselőit a nemzetközi kongresszusokra, tudományos konferenciákra, lehetővé téve a tapasztalatcserét a tudományos, etikai és más kérdések megvitatásával;

g.) adományokat gyűjt az Egyesület céljainak támogatása érdekében;

h.) orvostudományi- és etikai ösztöndíjakat, pályázatokat ír ki orvosok és orvostanhallgatók, egészségügyi dolgozók számára, továbbá alapítványt létesít, közérdekű felajánlást tesz, illetve kezdeményez;

i.)  jogszabály adta keretek között gyógyító, hospice szolgáltatást szervez, ilyen intézményt létesít.

(3) Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenysége:

Az Egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. 

Gazdasági-vállalkozási tevékenységei:

lap- és könyvkiadás,

rendezvényszervezés

szaktanácsadás

Az Egyesület közhasznú tevékenységének és Alapszabályban foglalt céljainak megvalósítását szolgálva vállalkozási tevékenységként, a megfelelő erőforrások birtokában és jogszabályi feltételekkel végezheti.

E vállalkozási tevékenységek az Egyesület céljainak megvalósulását és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztethetik.

Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

(2)  Az Egyesület közhasznú tevékenységei, Krisztus missziós küldetésével összhangban, minden magyarországi és a határon túl élő magyar orvos (ide értve a fogorvosokat), gyógyszerész, orvostanhallgató és az egészségügyben dolgozó, segítő felé irányulnak, biztosítva, hogy  közhasznú szolgáltatásai a tagokon kívül minden érdeklődő számára hozzáférhetővé váljanak.

4.§ Az Egyesület tagjai

(1)  Az Egyesület rendes tagja lehet minden egészségügyi dolgozó, hallgató aki Jézus Krisztust urának vallja, egyetért az Egyesület céljaival, aktív részvételt vállal azok megvalósításában, elfogadja az Egyesület Alapszabályát, valamint az abban megfogalmazott kötelezettségeket.

(2)  Az Egyesület pártoló tagja lehet az, aki Jézus Krisztust urának vallja, és aki az Egyesület tevékenységéhez vagyoni hozzájárulást kíván nyújtani. A pártoló tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem választható.

(3)  Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a kiemelkedő személyiség, aki a test, az elme és a lélek gyógyítása területén példamutató tevékenységet végzett. A tiszteletbeli tagság kérdésében a Közgyűlés dönt.

(4)  Az Egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagja külföldi állampolgár is lehet. A rendes és a pártoló tag felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. A jelentkezőt a szervezőtitkár (a helyi csoport titkára) veszi nyilvántartásba.

(5)  A jogi személy pártoló tag felvételéről és a támogatási szerződésről a Vezetőség dönt. A felvételt és a támogatási szerződést elutasító határozat ellen annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül fellebbezést lehet benyújtani a Közgyűléshez.

5.§ A tagok jogai és kötelességei

(1)  A rendes tag jogai:

a.)  az Egyesület bármely tisztségére választható, választási és szavazati joggal rendelkezik,

b.) személyesen, illetve választott küldötte révén részt vehet a Közgyűlés munkájában, egyéb ülésein, rendezvényein;

c.)  az Egyesület bármely szervénél javaslatokat, indítványokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet;

d.)  igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, eszközeit az Egyesület belső szabályzataiban meghatározottak szerint;

e.)  jogosult betekinteni az Egyesület irataiba;

f.)  a sérelmesnek vélt vezetőségi döntést annak orvoslása érdekében a legközelebbi Közgyűlés elé terjesztheti, jogszabály keretei között pedig a törvénysértő egyesületi döntéseket bíróság előtt megtámadhatja a döntés tudomására jutásától számított harminc napon belül.

(2)  A rendes tag kötelességei:

a.)  tartsa tiszteletben az Alapszabályban, valamint az Egyesület belső szabályzataiban, közgyűlési határozataiban foglaltakat;

b.)  rendszeresen fizesse a tagdíjat.

(3)  A pártoló tag jogai:

a.)  tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen;

b.) javaslatokat, indítványokat tehet az Egyesület bármely szervénél;

c.)  részt vehet az Egyesület rendezvényein, tevékenységében;

d.)  a jogi személy pártoló tag gyakorolhatja a támogatási szerződésben meghatározott egyéb jogait.

(4)  A pártoló tag kötelességei:

a.)  a természetes személy pártoló tag fizesse rendszeresen a tagdíjat;

b.)  a jogi személy pártoló tag teljesítse a támogatási szerződésben foglalt vagyoni hozzájárulást.

(5)  A tiszteletbeli tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt, vezető tisztségviselővé nem választható.

Ahol az alapszabály tagot nevez meg,  azon rendes tagot kell érteni.

6.§ A tagság megszűnése

(1)  A rendes tagság és a természetes személy pártoló tagsága megszűnik: kilépéssel, törléssel, kizárással, lemondással és a tag halálával, illetve a jogi személy pártoló tagsága a szervezet jogutód nélküli megszűnésével vagy a támogatói szerződés megszüntetésével.

(2)  A rendes tag és a természetes személy pártoló tag az Egyesületből a szervezőtitkárnak (a helyi csoport titkárának) eljuttatott írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet.

(3)  A Vezetőség határozattal törölheti a tagok sorából azt a rendes tagot és természetes személy pártoló tagot, aki súlyosan megsérti a tagsággal járó kötelességeit, így különösen, ha a tagsági díjjal, felszólítás ellenére, egy évnél tovább hátralékban van. A felszólítást írásban kell megküldeni a tag részére és abban a tagot figyelmeztetni kell a jogkövetkezményekre.

(4)  A Vezetőség határozattal kizárhatja azt a rendes és természetes személy pártoló tagot, aki jogszabályt, az egyesület alapszabályát, vagy közgyűlési határozatát súlyosan, vagy ismételten sértő magatartást tanúsít. A kizárásról szóló határozatot írásba kell foglalni, indokolással kell ellátni és igazolható módon kell kézbesíteni a kizárással érintett tagnak. A kizárásról szóló határozattal szemben 15 napon belül halasztó hatályú fellebbezést lehet előterjeszteni a Közgyűléshez.

(5)  A tiszteltbeli tagságról a vezetőségnél tett írásbeli bejelentéssel lehet lemondani.

(6)  A jogi személy pártoló taggal kötött támogatási szerződés megszüntetéséről a Vezetőség dönt.

(7)  A törlés, a kizárás és a támogatási szerződés megszüntetéséről szóló határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül halasztó hatályú fellebbezés nyújtható be a Közgyűléshez.

7.§ Az Egyesület szervezete

(1)  Az Egyesület szervei:

a.)  Közgyűlés,

b.)  Vezetőség,

c.)  Ellenőrző Bizottság,

d.)  Szekciók,

e.)  Helyi csoportok.

(2)  Az Egyesület testületi szervei:

a.) határozatképességéhez a szavazásra jogosultak több mint felének jelenléte szükséges;

b.) határozataikat egyszerű szótöbbséggel hozzák meg, amennyiben az Alapszabály másként nem rendelkezik, szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni.

c.) határozatukat nyílt szavazással hozzák meg, amennyiben az alapszabály másként nem rendelkezik;

d.) által hozott határozatot az érintettel írásban kell közölni, illetőleg az egyesület által kiadott Tál és Kendő nevű lapban kell nyilvánosságra hozni.

(3)  A Közgyűlés és a Vezetőség és az Ellenőrző Bizottság határozatainak meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat értelmében kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében, bárki által igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás és a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabályban szereplő cél szerinti juttatás.

A Közgyűlés, a Vezetőség és az Ellenőrző Bizottság határozatának meghozatalakor nem szavazhat az,

a./ akit a határozat kötelezettség, vagy felelősség alól mentesít, vagy az egyesület terhére másfajta előnyben részesít,

b./ akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,

c./ aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,

d./ akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja, vagy alapítója,

e./ aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy

f./ aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben

(4)  Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki elnöke, tagja a Vezetőségnek, illetőleg e személynek közeli hozzátartozója, továbbá az Egyesülettel a megbízatásán kívül más tevékenység végzésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában, vagy az Egyesület cél szerinti juttatásaiból részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő, cél szerinti juttatást, valamint e személyek hozzátartozója.

(5)  Az Egyesület tisztségviselői:

a.)  elnök,

b.)  elnökhelyettes,

c.)  főtitkár,

d.)  gazdasági titkár,

e.)  szervezőtitkár.

(6)  A tisztségviselőket a Közgyűlés háromévi időtartamra választja meg.

8.§ Közgyűlés

(1)  Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet a rendes tagok, illetve küldötteik, valamint – szavazati jogra való tekintet nélkül – a tagság összessége alkot.

(2)  Amennyiben az Egyesület taglétszáma eléri a háromszáz főt, a Közgyűlés küldöttközgyűléssé alakítható, ahol a választott küldött legfeljebb tíz rendes tagot képvisel, és az általa képviseltekkel azonos számú szavazattal rendelkezik. A küldötteket egy küldöttközgyűlésre választják, akik tevékenységükről kötelesek beszámolni választóiknak. A Küldöttgyűlésre vonatkozó részletes szabályokat az Alapszabály módosítása útján kell meghatározni.

(3)  A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a.)  az Alapszabály elfogadása, módosítása, kiegészítése;

b.)  a Vezetőség, az Ellenőrző Bizottság tagjainak titkos szavazással való megválasztása és visszahívása;

c.)  az Egyesület éves költségvetésének elfogadása;

d.)  döntés a közhasznúsági nyilvántartásba vétel és a közhasznúsági jogállás megszüntetése bírósági kezdeményezéséről;

e.)  az Egyesület közhasznúsági mellékletének, éves tevékenységéről szóló vezetőségi beszámolójának és a zárszámadásnak az elfogadása, figyelemmel a közhasznúsági melléklet kötelező tartalmára vonatkozó rendelkezésekre;

f.)   a tagsági díj megállapítása;

g.)  döntés az Egyesület feloszlásáról, más szervezettel való egyesüléséről, nem kormányközi nemzetközi szervezetbe való belépésről vagy kilépésről;

h.)  a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása;

i.)   tagsági viszonyra, támogatási szerződésre vonatkozó fellebbezésről döntés;

j.)  döntés mindazon ügyekben, amelyeket jogszabály, az Alapszabály vagy maga a Közgyűlés utal ebbe a körbe.

k.) az egyesület éves beszámolójának elfogadása

(4)  A közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza a határozatait.

A Közgyűlés nyílt szavazással, kétharmados szótöbbséggel dönt az (1) bekezdés c.), d.) e.),  j.) és k./ pontjában meghatározott ügyekben.

Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

(5)  A Közgyűlés legalább évente rendes ülést tart.

A Vezetőség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a./ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,

b./ az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy

c./ az egyesület céljának elérése veszélybe került.

A fentiek alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó  körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

(6)  A Közgyűlést a Vezetőség hívja össze az egyesület székhelyére, vagy más, a tagság által jól megközelíthető helyre.

(7)  A Közgyűlés összehívásáról és bonyolításáról a Vezetőség gondoskodik.

Ennek részeként ajánlott levélben megküldi a tagoknak és az ülés összehívását kezdeményezőknek a meghívót és a napirendet, valamint esetenként az egyesületi lapban meghirdeti legkésőbb a kitűzött időpont előtt tíz nappal.

A meghívónak  tartalmaznia kell:

a.) az egyesület nevét és székhelyét,

b.) az ülés idejének és helyszínének megjelölését,

c.) az ülés napirendjét.

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

A meghívót a közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal ajánlott levélként  kell kiküldeni. A tagok a meghívó kézhezvételétől számított 5 napon belül a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.

A napirend kiegészítése tárgyában a vezetőség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a vezetőség nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítése tárgyában.

Ha az egyesület közgyűlését nem szabályszerűen hívták össze, a közgyűlést  akkor lehet megtartani, ha azon valamennyi részvételre jogosult jelen van és egyhangúan hozzájárul a közgyűlés megtartásához.

A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden  szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához hozzájárul.

Az ülés megnyitását követően az elnök javaslatára a közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel megválasztja a jegyzőkönyvvezetőt, a levezető elnököt és a szavazatszámlálókat.

A közgyűlésen az a tag szavazhat aki a közgyűlés időpontjában a tagjegyzékben szerepel.

13.4. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az:

a.) akit a határozat kötelezettség, vagy felelősség alól mentesít, vagy az egyesület terhére másfajta előnyben részesít,

b.) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,

c./ aki ellen a határozat szerint pert kell indítani,

d.) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja,

e.) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy

f.) aki egyébként érdekelt a döntésben.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele  jelen van.  A határozatképességet minden határozat hozatalánál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat hozatalánál a határozatképesség megállapítása során  figyelmen kívül kell hagyni.

A határozatokat meghozatalukat követően nyomban ki kell hirdetni és ennek megtörténtét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, melyet a Jegyzőkönyvek Könyvében rögzíteni kell.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülések időpontját, helyét, a napirendet, a határozatképességre vonatkozó megállapításokat, a hozzászólásokat, a határozatokat (meghatározott sorszámmal ellátva), illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megjelölésével, mellékelve a megjelentek aláírásával a jelenléti ívet.

A határozatokat pedig a Határozatok Könyvében kell rögzíteni.

A közgyűlési határozatokat a Határozatok Könyvébe kell bejegyezni és az érintettekkel ajánlott postai küldemény formájában kell közölni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.

(8)  A Közgyűlés ülései nyilvánosak, a zárt ülés elrendeléséről kétharmados többséggel döntenek.

(9)  A Közgyűlés akkor határozatképes, ha az (7) bekezdésben meghatározott szabályszerű értesítés alapján a rendes tagok felénél több van jelen. Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést el kell halasztani. A másodszorra összehívott közgyűlés az eredeti napirendre tűzött kérdésekben akkor határozatképes, ha a szabályszerű értesítés alapján a rendes tagok tizedénél több van jelen, és erre a meghívóban a tagok figyelmét felhívták.

(10) A Közgyűlés határozatait  egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, amennyiben az Alapszabály nem kíván minősített többségű döntést vagy titkos szavazást a határozathoz. Kétség esetén az Ellenőrző Bizottság tagja állapítja meg a szavazatok számát. Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni.

(11) A Közgyűlés határozatait az egyesületi lap legközelebbi számában közzé kell tenni és az érintettekkel írásban közölni.

A Közgyűlés üléseiről készített jegyzőkönyvbe bárki betekinthet a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon.

9.§ Vezetőség

(1)  A Vezetőség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve, amely

a.) végrehajtja a közgyűlési határozatokat, tevékenységéről rendszeresen beszámol a Közgyűlésnek,

b.)  előterjeszti az Egyesület éves költségvetését, közhasznúsági mellékletét, zárszámadását, éves tevékenységről és gazdálkodásról szóló beszámolót, éves beszámolóját és a; Szervezeti és Működési Szabályzatot;

c.)  felelős a közhasznúsági melléklet, az adózással-, a közterhekkel kapcsolatos, valamint a statisztikai jelentés jogszabály szerinti szervhez történő benyújtásáért;

d.)  összehívja a Közgyűlést, javaslatot tesz annak napirendjére, továbbá gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyvezésről, a közgyűlési határozatok közzétételéről;

e.)  dönt az Egyesületnek nyújtandó pénzbeli és nem pénzbeli támogatás, adomány elfogadásáról vagy visszautasításáról, a pártoló jogi személlyel kötendő szerződésről;

f.)  dönt és eljár az Alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint más szerv hatáskörébe nem tartozó ügyekben.

(2) A kilenctagú Vezetőség tagja az Egyesület elnöke, elnökhelyettese, főtitkára, gazdasági titkára, szervezőtitkára, valamint a Közgyűlés által háromévi időtartamra megválasztott négy vezetőségi tag. A vezetőségben legalább 50% +1, vagyis 5 orvos (fogorvos) tagnak kell lennie.

(3) A Vezetőség határozata ellen annak közzétételétől számított nyolc napon belül nyújtható be fellebbezés, amelyről a Közgyűlés legközelebbi ülésén dönt.

(4)  A Vezetőség üléseit legalább kéthavonta tartja. Rendkívüli ülést kell összehívni a Vezetőség négy tagjának, vagy az Ellenőrző Bizottság írásbeli indítványára a cél megjelölésével, az indítvány kézhezvételétől számított tíz napon belül. Ennek eredménytelen eltelésekor a Vezetőség ülését az Ellenőrző Bizottság hívja össze az (5) bekezdésben meghatározott módon.

(5)  Az Elnök hívja össze a vezetőségi ülést, egyidejűleg ajánlott levélben, vagy visszaigazolható email-ben megküldve a meghívót és a napirendet, a kitűzött időpont előtt legkésőbb öt nappal. A Vezetőség ülése határozatképes, ha az elnök (elnökhelyettes) és négy vezetőségi tag jelen van. A vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni.

(6)  A Vezetőség tagjain kívül meg kell hívni ülésére a rendkívüli ülés indítványozóját, az Ellenőrző Bizottság egy tagját és szükség esetén az adott napirendben érintett személyt, akik tanácskozási joggal vehetnek részt az ülésen. A Vezetőség ülései nyilvánosak, hacsak a Vezetőség egyhangú határozattal nem dönt zárt ülésről. Zárt ülés rendelhető el egyesületi tag törlése vagy kizárása ügyében.

(7)  A Vezetőség határozatait az egyesületi lapban teszi közzé, és az érintettekkel írásban közli.

(8)  A Vezetőség üléseiről jegyzőkönyv készül, amelybe bárki betekinthet a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon.

10.§ Ellenőrző Bizottság

(1)  Az Ellenőrző Bizottság egy elnökből és két tagból áll, akiket a Közgyűlés titkos szavazással a rendes tagok közül választ meg e funkcióra, két évre.

(2)  Az Ellenőrző Bizottság, mint az Egyesület általános működését és gazdálkodását ellenőrző szerv

a.) figyelemmel kíséri és ellenőrzi az Egyesület jogszerű és az Egyesület Alapszabályában, valamint belső szabályzataiban meghatározottaknak megfelelő működését, betekinthet az egyesületi iratokba, azokat megvizsgálhatja;

b.)  ellenőrzi az Egyesület gazdálkodását, a költségvetésben jóváhagyott összegek rendeltetésszerű felhasználását;

c.) véleményezi a Közgyűlés elé terjesztést megelőzően az éves költségvetést, a vezetőségi beszámolót, a közhasznúsági beszámolót és a zárszámadást, valamint az éves költségvetés tíz százalékánál nagyobb összegű adomány, támogatás elfogadhatóságát;

d.)  ellenőrzi és beszámoltatja a gazdálkodási, könyvelési feladatokat ellátó személyt, továbbá könyvvizsgálót bíz meg az egyesületi pénzgazdálkodás ellenőrzésére,

e.)  jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, tájékoztatást kérhet az Egyesülettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévő személyektől;

f.)   állást foglal az Egyesület Alapszabályban meghatározott vállalkozási tevékenységére vonatkozóan, valamint a közhasznú jogállással kapcsolatos közgyűlési határozatról annak elfogadása előtt,

g.)  véleményezi a jogi személy pártoló taggal kötendő támogatási szerződés megkötésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos javaslatot,

h.)  tevékenységéről évente beszámol a Közgyűlésnek, továbbá tájékoztatja a Közgyűlést, illetőleg a Vezetőséget a tudomására jutott, működést érintő jogszabálysértésről és egyesületi érdeksérelemről;

i.) indítványozhatja a Vezetőség tagjaival kapcsolatos felelősségre vonást, és az Egyesületet érintő súlyos jog- és érdeksérelem orvoslását.

(3)  Az Ellenőrző Bizottság megállapításai és vizsgálatai alapján kezdeményezheti a jogszerű illetőleg az Egyesület Alapszabályában, belső határozataiban meghatározott működés, a gazdálkodás helyreállítása érdekében a Vezetőség rendkívüli ülésének összehívását, a Közgyűlés összehívását, továbbá indítványozatja a Közgyűlésen és a Vezetőség ülésén egyes kérdések, ügyek napirendre tűzését.

(4)  A (2)-(3) bekezdésben meghatározott véleménye, állásfoglalása, határidő tűzésével tett indítványa alapján az Egyesület illetékes szerve köteles a megfelelő intézkedéseket megtenni, ülésére az Ellenőrző Bizottságot meghívni, a megtett intézkedésekről pedig haladéktalanul tájékoztatni az Ellenőrző Bizottságot.

(5)  Az Ellenőrző Bizottság a Vezetőség illetőleg a Közgyűlés intézkedésének elmaradása vagy a felhívás ellenére elégtelen intézkedése miatt, a jogszerűség biztosítására köteles haladéktalanul felhívni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

(6)  Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a/   a Vezetőség elnöke vagy tagja,

b/   a Társasággal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik,

c/   a Társaság célszerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatásokat, és a Társaság által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatását -, illetve

d/   az a/- c/ pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

(7)  Az ellenőrző Bizottság legalább négyhavonta ülésezik. Összehívásáról a bizottsági elnök gondoskodik, rendes postai küldeményként vagy faxon megküldve a meghívót és a napirendet a kitűzött időpont előtt legalább tíz nappal.

(8)  Az Ellenőrző Bizottság ülésére meg kell hívni a napirendben érintett vagy indítványt tevő személyt, valamint a Vezetőség képviselőjét, akik tanácskozási joggal részt vehetnek az ülésen.

(9)  Az Ellenőrző Bizottság határozatképességéhez valamennyi  tag jelenléte szükséges, döntéseit egyhangúlag hozza meg.

(10)Az Ellenőrző Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, amelybe bárki betekinthet a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon.

(11) Az Ellenőrző Bizottság a maga által elfogadott munkaterv és ügyrend alapján működik.

11.§ Tisztségviselők

(1)     Az Egyesületet az elnök önállóan képviseli, akadályoztatása esetén pedig az elnökhelyettes önállóan és a főtitkár önállóan. Az eseti képviseleti jogosultságot a Szervezeti és a Működési Szabályzat határozza meg.

Az Egyesület elnöke:

név: Dr. Kiss Katalin

(2)     Az elnök

a.)     vezeti a Közgyűlést, és a vezetőségi ülést,

b.)     javaslatot tesz a vezetőségi ülés napirendjére, gondoskodik annak összehívásáról,

c.)     rendszeres kapcsolatot tart a Vezetőséggel, az Ellenőrző Bizottsággal, a szekciókkal és a helyi csoportokkal; kérésükre a szükséges tájékoztatást biztosítja

d.)     együttműködik az ICMDA és más hazai társadalmi szervezetek, valamint az egyházak és egyházi szervezetek képviselőivel;

e.)     segítséget és tájékoztatást nyújt az egyesületi lap szerkesztőinek, különös tekintettel a Vezetőség és a Közgyűlés munkáját érintő ügyekben;

f.)       ellátja az alapszabályban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott egyéb feladatait.

(3)     Az elnökhelyettes

a.)     az elnök akadályoztatása esetén ellátja az elnöki feladatokat, és köteles azokról tájékoztatni az elnököt, illetve a Vezetőséget, a legközelebbi ülésen,

b.)     önállóan ellátja mindazokat a feladatokat, amellyel a Vezetőség megbízza vagy amelyet a Szervezeti és Működési Szabályzat meghatároz számára.

(4)     A főtitkár

a.)     szervezi a vezetőségi és a közgyűlési határozatok előkészítését, végrehajtását, az ülések összehívását, és bonyolítását,

b.)     felelős az elnök, a szervezőtitkár, az ügyviteli alkalmazottak és a megbízási szerződéssel munkát végzők összehangolt munkájáért.

(5)     A gazdasági titkár

a.)     gondoskodik a költségvetési előirányzatok jogszerű és célszerű felhasználásáról.

b.)     felelős a vezetőségi és közgyűlési határozatok gazdálkodást érintő részeinek teljesítéséért,

c.)     kidolgozza a költségvetés, a zárszámadás, a közhasznúsági melléklet és a gazdálkodással összefüggő határozatok tervezetét;

d.)     felelős a gazdálkodást, pénzforgalmat, egyesületi vagyont érintő nyilvántartásért;

e.)     felelős a közterhek (adó, társadalombiztosítási járulék, illeték, stb.) határidőben történő teljesítéséért, a költségvetési előirányzatok megtartásáért;

f.)       ellátja a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott egyéb teendőket.

(6)     A szervezőtitkár

a.)  felelős a tagnyilvántartásért, a vezetőségi és közgyűlési határozatok naprakész nyilvántartásáért, amely tartalmazza a jegyzőkönyvi adatokat, a határozat címét, számát, tartalmát, hatályba lépésének/ megszűnésének dátumát, a döntést támogatók és ellenzők számát (ha lehetséges, a személyét), a címzettek körét, a közzétételt, érintettekkel való közlés dátumát,

b.)  szervezi az egyesületi szervek üléseinek jegyzőkönyvezését,

c.) gondoskodik az egyesületi szervek üléseinek jegyzőkönyveibe, határozataiba, a működéssel kapcsolatos iratokba való betekintésről az egyesületi irodában a heti fogadó óra idején biztosítva, hogy a betekintő kérésére önköltségi áron másolatot készíthessen, előre közölve a betekintővel a másolat árát;

d.)  biztosítja az ügyviteli, iratkezelési és személyes adatok kezelésére, védelmére vonatkozó szabályok betartását,

e.) gondoskodik az egyesület működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolási közléseinek a társaság lapjában való nyilvánosságra hozataláról.

f.) gondoskodik a működéshez szükséges egyéb személy és tárgyi feltételek biztosításáról.

A vezető tisztségviselők (a Vezetőség és az Ellenőrző Bizottság tagjai)  összeférhetetlenségének szabályai:

Vezető tisztségviselő  az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Nem lehet  vezető tisztségviselő  az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Az Ellenőrző Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója az egyesület vezető tisztségviselője.

(7) A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet a közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt, – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –

a./ amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b./ amellyel szemben az állami adó és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c./ amellyel szemben az állami adó és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki.

d./ Amelynek adószámát az állami adó és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, vagy törölte.

12.§ Helyi csoport

(1)  Az Egyesület azonos területi egységen (település, megye) belül együttműködő legalább tíz tagja helyi csoportot hozhat létre. A helyi csoport létrehozását a Vezetőségnek rövid munkaterv benyújtásával kell bejelenteni.

(2)  A helyi csoport az Egyesület nevét a „Helyi Csoport” toldattal jogosult használni.

(3)  A helyi csoport szervei:

a.)  az együttműködő tagok összességéből álló helyi közgyűlés,

b.)  a három-öt tagból álló helyi vezetőség

(4)  A helyi csoport a vezetőség által rendelkezésre bocsátott eszközökkel, forrásokkal és a saját eszközeivel gazdálkodik.

(5)     A helyi csoport nem jogi személy, működéséről évente köteles beszámolni a Közgyűlésnek,

(6)     A helyi csoport megszűnik, ha

a.)     tagjainak száma tíz alá csökken,

b.)     a helyi közgyűlés kimondja megszűnését, és a megszűnést bejelenti a Vezetőségnek;

c.)     a jogszerű működést felhívás ellenére sem állítja helyre, és a vezetőség dönt a helyi csoport megszüntetéséről.

13.§ Szekciók

(1)  Az Egyesület céljainak megvalósítását szolgáló szakmai feladatokra, valamint egyszeri feladatok ellátására (állandó és ad hoc) szekciók működhetnek.

(2)  A Vezetőség, vagy a helyi csoport kezdeményezésére a szekció létesítéséről, mandátumáról, megszüntetéséről a Közgyűlés dönt.

(3)  A szekció legalább tíz együttműködő tagból áll. Egy tag több szekcióban is tevékenykedhet , a szekcióbeli tagság önkéntességen alapul.

(4)  A szekció vezetőjéről a Vezetőség dönt.

(5)  A szekció működéséről köteles beszámolni a Vezetőségnek és a Közgyűlésnek.

14.§ Az Egyesület gazdálkodása

(1)     Az Egyesület bevételei

a.)     tagdíj,

b.)     pártoló jogi személlyel kötött szerződés szerinti pénzbeli és nem pénzbeli támogatások,

c.)     adományok,

d.)      a közhasznú szolgáltatásokból, azokhoz közvetlenül kapcsolódó elért esetleges bevétel,

e.)     jogszabályban meghatározott bevételek (az államháztartás alrendszereitől vagy közhasznú célra, működési költségre kapott támogatás),

f.)       vállalkozási tevékenységből származó bevétel.

(2)  Az Egyesület a gazdálkodása során, vállalkozási tevékenységéből elért eredményét nem osztja fel, hanem azt a 2-3.§ – ban meghatározott célokra fordítja.

(3)  Az Egyesület a vagyonával a jogszabályok keretein belül, a Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezettek szerint, éves költségvetés alapján gazdálkodik, és arról zárszámadást, valamint közhasznúsági mellékletet készít a tárgyévet követő kilencven napon illetőleg a jogszabályban meghatározott határidőn belül.

(4)  Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok saját vagyonukkal nem felelnek az Egyesülettel szembeni követelésekért.

(5)  Az Egyesület bankszámla-szerződést köt, és pénzét e számlán tartja. A bankszámla felett az egyesület képviselője az elnök, az elnökhelyettes, a főtitkár és a gazdasági titkár önállóan jogosultak rendelkezni.

(6)  Az Egyesület nevében anyagi kötelezettséget vállalni,1.000.000,- Ft-os összeghatárig az (5). bekezdésben meghatározott személyek önállóan, ezen összeghatár fölött az (5). bekezdésben meghatározott személyek közül bármely két személy együttesen jogosult.

(7)  Az adományok gyűjtésére – ha a Vezetőség másként nem dönt – a szervezőtitkár és a helyi csoport vezetősége jogosult. Az adománygyűjtés megkezdése előtt a főtitkár, vagy az elnök aláírásával ellátott tanúsítványt kell kiállítani, mely tartalmazza a gyűjtés célját, a gyűjtő nevét, egyesületi pozícióját, arcképét, valamint arra utalást, hogy nagyobb értékű vagy külön feltételhez kötött adomány esetén a Vezetőség dönt annak elfogadásáról, vagy visszautasításáról. A tanúsítványon annak érvényességi idejét is meg kell jelölni.

15.§ Vegyes rendelkezések

(1)  Az Egyesület jogutód nélkül  megszűnik, ha

a.)  a tagok kimondják megszűnését,

b.)  az arra jogosult szerv megszünteti

c./ az egyesület megvalósította célját, vagy az egyesület céljának elérése lehetetlenné vált, és új célt nem állapítottak meg,

d./ az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt,

feltéve mindegyeik esetben, hogy az egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az egyesületet a nyilvántartásból törli.

(2)  az Egyesület megszűnése esetén vagyonát, a köztartozások és a hitelezők kielégítése után, az ICMDA céljaira kell fordítani.

(3)  Az Egyesület közhasznúsági jogállása megszüntetését kezdeményező közgyűlési határozatban rendelkezni kell az esedékes köztartozások és a közszolgáltatási szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítésének rendjéről.

(4)  Az Egyesület szerveinek, tisztségviselőinek alapszabályban nem szabályozott működési rendjét – beleértve az iratkezelés, a pályázati rendszer, és a nyilvántartás kérdéseit – a Szervezeti és Működési Szabály határozza meg, az Alapszabállyal összhangban.

(5)  Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.tv. rendelkezéseinek figyelembe vételével kell eljárni.

Budapest, 2014. november 29.

Dr. Kiss Katalin

elnök

Előttünk mint tanúk előtt:

……………………………..                                                 ………………………………….

n é v                                                                                            n é v

…………………………………….                                     …………………………………..

lakcím                                                                                     lakcím

Záradék:

Alulírott Dr. Frank Edit 1122 Budapest, Maros utca 7. fszt.2. szám alatti székhelyű ügyvéd igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege  megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának. Az alapszabály módosítása a 2., 3.,4, 5, 6, 7., 8.,9, 11., 14., és 15.  pontokat érintette, a módosítások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Budapest, 2014. november 29.